Актуални промени в ЗУТ от 2017 и промени в Закона за кадастъра и имотния регистър | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Актуални промени в ЗУТ от 2017 и промени в Закона за кадастъра и имотния регистър

Нормативни уредби | Мениджмънт

27. 04 2017 - 28. 04 2017
София, Парк-Хотел Москва
адв.Валентина Бакалова – адвокат в САК. Експерт при изготвянето на законопроекта и проектите за изменение и допълнение на ЗУТ

Актуални въпроси на устройството на територията и кадастъра.Промените в Закона за устройство на територията обн. ДВ бр. 13/2017г. и в Закона за кадастъра и имотния регистър обн. ДВ бр. 57/2016г.

Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
при 2 записани 10% на участник
при повече от 3 записани 20% на участник
Цената включва: Информационни материали, Сертификат, 2 Обядa, 4 Кафе-паузи

ПРОГРАМА

 

 

27 април 2017г.

 

9:00 - 12:30 ч. - Преглед на промените в Закона за устройство на територията, обнародвани в ДВ бр. 13/2017г.; 
- Новите моменти в производството по допускане, изработване, съгласуване и одобряване на устройствените планове; 
- Въпроси на урегулирането на поземлените имоти по реда на чл. 16 ЗУТ. Прилагане на правилата на чл. 16 ЗУТ при преструктуриране на жилищните комплекси.

10:30 – 11:00 ч. - Kафе пауза

11:00 12:30 - Придобиване от общините на имоти, частна собственост за реализация на благоустройствените дейности – отчуждаване за изграждане на обектите на техническата и социална инфраструктура, публична общинска собственост.

 

12:30 – 13:30 ч. – Работен обяд

 

13:30 – 15:00 ч. - Преглед на промените в Закона за устройство на територията, обнародвани в ДВ бр. 17/2017г. (продължение);
- Ограничения на собствеността за благоустройствени цели. Административноправни изисквания за ограждане на поземлените имоти.

 

15:00 – 15:30 ч. - Kафе пауза

 

15:30 - 17:00 - Правно действие на разрешението за строеж. Новите правила за презаверка на издаденото разрешение за строеж (чл. 153 ЗУТ).
- Контролни функции на общините по ЗУТ. Статут на търпимите и незаконните строежи. Въвеждане в експлоатация на строежите от четвърта и пета категория.

 

 

 

28 април 2017г.

 

09,00 – 12,30 ч. - Конституиране и участие на заинтересованите лица в производството по одобряване на подробните устройствени планове и техните изменения.

 

Защита на правата на заинтересованите лица в производството пред административния орган. Спиране и прекратяване на производството.

 

Оспорване на подробните устройствени планове по съдебен ред. Определяне на предмета на делото по чл. 218, ал.3 ЗУТ. Особености на оспорването на подробен устройствен план, одобрен на основание чл. 16 ЗУТ.

 

10:30 – 11:00 ч. - Кафе пауза

 

12:30 – 13:30 ч.– Работен обяд

 

13:30 – 15:00 ч. - Значение на данните, отразени в кадастралната карта за урегулиране на поземлените имоти и за разпореждането с тях. Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, обн., ДВ, бр. 4 от 13.01.2017 г., в сила от 13.01.2017г.

 

- Ред и условия за отстраняване на непълноти и грешки в кадастралната карта, послужила като основа за изработване на подробен устройствен план. 
- Специалните правила на чл. 134а (нов) за изменение на подробен устройствен план, одобрен на основание чл. 16 ЗУТ и за обезщетяване на засегнатите лица.

 

15:00 – 15:30 ч. - Кафе пауза

 

15:30 – 17:00 ч. - Тълкувателната практика на ВАС и ВКС в контекста на промените в ЗУТ (ДВ бр. 13 от 2017г.) и ЗКИР (ДВ бр. 57 от 2016г.).
- Заключителна дискусия

 

 

адв.Валентина Бакалова – адвокат в САК. Експерт при изготвянето на законопроекта и проектите за изменение и допълнение на ЗУТ акона за устройство на територията и подзаконовата нормативна уредба към него, както и на Проекта за Закон за устройството и застрояването на Столичната община. Автор е на редица публикации и становища по практическото приложение на Закона за устройство на територията; по вещноправни и градоустройствени проблеми при реституцията и приватизацията, проблеми на държавната и общинска собственост и местното самоуправление. Преподава „Администрация и урбанизъм” в УАСГ, както и „Правила и нормативи при устройственото планиране и инвестиционното проектиране” в Архитектурен факултет – ВСУ “Черноризец  Храбър”.