ВЪТРЕОБЩНОСТНИ ДДС РЕЖИМИ | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

ВЪТРЕОБЩНОСТНИ ДДС РЕЖИМИ

Счетоводство |

01. 03 2017 - 02. 03 2017
гр. София, х-л „Форум”, бул. Цар Борис ІІІ № 41
ЛЕКТОР: Фатме Шабан – главен експерт в дирекция „Управление на човешките ресурси“ в Централно управление на НАП. Работи в Приходната администрация от 1998 г. като орган по приходите 10 години и като щатен преподавател от 8 години. Разработва учебни м
Обучението на тема „Вътреобщностни ДДС режими“ се състои от две части. В първата част се разглежда облагането с ДДС на доставка на стока между данъчно задължено лице, установено в България и данъчно задължено лице, установено в друга държава членка. Акцентът е върху данъчното третиране на вътреобщностна доставка (ВОД), вътреобщностно придобиване (ВОП), дистанционна продажба на стоки и тристранна операция. Втората част от обучението обхваща облагането с ДДС на доставките на услуги в рамките на Ев
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
при 2 записани 5% на участник
при повече от 3 записани 10% на участник
Цената включва: два обяда, четири кафе паузи и учебни материали

 

АНОТАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Обучението на тема „Вътреобщностни ДДС режими“ се състои от две части. В първата част се разглежда облагането с ДДС на доставка на стока между данъчно задължено лице, установено в България и данъчно задължено лице, установено в друга държава членка. Акцентът е върху данъчното третиране на вътреобщностна доставка (ВОД), вътреобщностно придобиване (ВОП), дистанционна продажба на стоки и тристранна операция. Втората част от обучението обхваща облагането с ДДС на доставките на услуги в рамките на Европейския съюз като вниманието е насочено върху правилата за определяне мястото на изпълнение, документирането и декларирането на тези доставки.

В обучението ще бъдат разгледани действащите разпоредби в ЗДДС, Правилника за прилагане на ЗДДС по темите от програмата на обучението, както и Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 г., в сила от 01.07.2011 г. и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 от 7 октомври 2013 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на мястото на доставка на услуги (разпоредбите, свързани с мястото на изпълнение на доставки на услуги, свързани с недвижим имот в сила от 01.01.2017 г.).

Целите на обучението са свързани с:

  • Придобиване или надграждане на знания относно облагането с ДДС при ВОД, ВОП, дистанционни продажби на стоки и тристранни операции;
  • Усвояване на знания, свързани с правилата за определяне мястото на изпълнение на доставка на услуга, документиране и деклариране;
  • Формиране на умения за прилагане на нормативната уредба по ДДС по подтемите, включени в програмата на обучението.

Обучението е интерактивно като се използват разнообразни методи и техники на преподаване: лекция, решаване на казуси, работа по групи, дискусии и други. Конфуций е казал преди 2500 години: „Това, което го чуя, го забравям. Това, което го видя, го запомням. Това, което го направя, го разбирам“ като то е актуално и днес. В тази връзка в обучението се акцентира на практическите примери и казуси. На участниците се раздават работни материали с упражнения и се предоставя обратна връзка за законосъобразността на решението по упражненията на всяка група. Обучението е предназначено за хора, които имат общи познания по ЗДДС и/или прилагат нормативната уредба по ДДС в работата си.