ДИРЕКТОРИТЕ СРЕЩУ СЪДА ПРЕГЛЕД НА АКТУАЛНАТА ПРАКТИКА НА ВКС | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти Масажи София

 

ДИРЕКТОРИТЕ СРЕЩУ СЪДА ПРЕГЛЕД НА АКТУАЛНАТА ПРАКТИКА НА ВКС

Нормативни уредби

17. 06 2020 - 17. 06 2020
Уебинар
Доц. д-р Николай Колев - Председател на Научния съвет на Института за държавата и правото при БАН

Двучасов интензивен уебинар за юристи, счетоводители, управители, съдружници и акционери, HR директори, който ще разкрие актуални казуси от директорите срещу ВКС - Освобождаване от отговорност, Солидарна отговорност, Изключване на съдружник в ООД заради нарушаване на задължения като управител, Разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях при ООД, Действия без представителна власт, Договаряне сам със себе си, Договаряне във вреда на търговското дружество.

Отстъпки

Ранна резервация: до 15. 06 2020 - 60.00 лв.
(80.00 - след това)
Отстъпки за брой записани участници
при 2 записани 10% на участник
при повече от 3 записани 20% на участник
Цената включва: Сертификат, Консултации

ПРОГРАМА

 

10:00 - 10:40 1-ви Учебен Час, ТЕМИ:

I. ВЪВЕДЕНИЕ В ТЕМАТА

 

II. ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ

 1. Същност и приложими норми
 2. Възнаграждение
 3. Прекратяване
 4. Обезщетения

 

10:40-10:50 - Пауза

 

II. ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ

 1. Деликтна, а не договорна
 2. Давност
 3. Решение за предявяване на иск срещу управителя за обезщетение
 4. Освобождаване от отговорност
 5. Солидарна отговорност
 6. Изключване на съдружник в ООД заради нарушаване на задължения като управител

 

10:50 - 11:30 - 2-ри Учебен Час - Теми:

 

III. СДЕЛКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ОТ ИМЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО

 1. Избор и освобождаване, вписване в търговския регистър и заличаване на вписването – правно действие и отпадане на правното им действие
 2. Разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях при ООД
 3. Действия без представителна власт
 4. Договаряне сам със себе си
 5. Договаряне във вреда на търговското дружество

 

11:30 - 12:00 - Въпроси и Отговори

 

 


Лектор: Доц. д-р Николай Колев

 

През 2005 г. завършва Право в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. През 2011 г. защитава докторска дисертация на тема „Органно представителство на акционерното дружество“ и придобива научната и образователна степен доктор по гражданско и семейно право от Института за държавата и правото при БАН.

 

През 2006 г. започва научна работа в Института за държавата и правото при БАН. От 2017 г. е доцент по гражданско и семейно право в същия институт с хабилитационен труд „Изключване на съдружник от ООД“. В момента е Ръководител на Секцията по гражданскоправни науки и Председател на Научния съвет на Института за държавата и правото при БАН.

 

Като хоноруван преподавател е водил семинарни занятия по облигационно и търговско право в Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и в Департамент „Право“ на Нов Български Университет.

 

Научните му интереси са в областта на търговските дружества и търговския регистър. Публикувал е две монографии и над 60 статии и студии в български и чужди правни издания.

 

От 2005 г. работи като адвокат в София.