ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ АНАЛИЗ НА ПРОБЛЕМИТЕ КОИТО ВЪЗНИКВАТ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ АНАЛИЗ НА ПРОБЛЕМИТЕ КОИТО ВЪЗНИКВАТ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Нормативни уредби | Финанси § Проекти |

11. 06 2015 - 11. 06 2015
София, х-л Central Forum ****
адв. Милана Кривачка
Свободни места: 25

Какво: Анализ на измененията и допълненията в общите правила за възлагане на обществените поръчки; чл. 12, ал. 1, т. 13 и чл. 13, ал. 1, т. 9 ЗОП; промени в представянето на техническите предложения под формата на електронен каталог – чл.34а - чл.34 в от ППЗОП; чл.19, ал.2, т.8 от ЗОП – чл.29а – чл.29г от ППЗОП; чл.29д – чл.29и от ППЗОП; чл.47а от ППЗОП; чл.45а – чл.45б ЗОП; „електронен мониторинг" (е-мониторинг) и „електронен одит" (е-одит) – чл.55в - чл.55г от ППЗОП;

Отстъпки
Ранна резервация: до 23. 05 2015 - 120.00 лв.
Отстъпки за брой записани участници
при 2 записани 10% на участник
при повече от 3 записани 20% на участник

П Р О Г Р А М А 

 

09.30 – 11.00 ч. - Анализ на измененията и допълненията в общите правила за възлагане на обществените поръчки и по-конкретно: 

•  промени в обхвата на изключенията от приложното поле на ЗОП;
•  методика за определяне на цените по договори, сключвани по реда на чл. 12, ал. 1, т. 13 и чл. 13, ал. 1, т. 9 ЗОП; 
•  промени в изискванията към външните експерти, които участват в изработването на техническите спецификации, на методиката за оценка на офертите в документацията за участие в процедурата при критерий икономически най-изгодна оферта, както и на конкурсните програми при конкурсите за проект ; 
•  промени в представянето на техническите предложения под формата на електронен каталог – чл.34а - чл.34 в от ППЗОП; 
•  промени при възлагането на обществени поръчки, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 
•  промени в реда за съставяне и поддържане на списъка с външни експерти по чл.19, ал.2, т.8 от ЗОП – чл.29а – чл.29г от ППЗОП; 
•  задължително минимално съдържание на „Профил на купувача“; 
•  вътрешни правила за поддържане на профила на купувача и за регистриране на електронни документи.

11.00 – 11.30 ч. Кафе пауза

11.30 – 13.00ч. - Коментар на измененията и допълненията в правилата за изготвяне на обявлението за обществената поръчка и документацията за участие и по-конкретно:

•  промени при възлагането на обществени поръчки за доставка на лекарствени продукти и на медицински изделия; 
•  промени в минималните изисквани към участниците; 
•  промени в изискванията за участие на подизпълнители в процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство; 
•  препоръчителните образци за оферта и за приложенията към нея ; 
•  промени при определяне на показателите за оценка на офертите и за методиката за оценка на офертите.

13.00 – 14.00 ч. - Обяд

14.00 – 15.30 ч. - Анализ на и змененията и допълненията в правилата за разглеждане на офертите и за сключването на договора за възлагане на обществената поръчка:

•  ред за провеждане на жребий за избор на външни експерти като членове на комисиите за разглеждане и оценка на оферти – чл.29д – чл.29и от ППЗОП; 
•  промени в нормативноустановените изисквания към участниците, регламентирани в чл.47 от ЗОП; 
•  промени в правила за доказване на икономическото и финансово състояние на кандидатите и участниците, както и на техните технически и професионални възможности за изпълнението на конкретна обществена поръчка; 
•  промени в изискванията за минималното съдържание на офертите; 
•  промени при разглеждане на офертите; 
•  задължително минимално съдържание на договорите и на приложения та към него – чл.47а от ППЗОП; 
•  промени при сключва нето на договор с правоприемник а на изпълнителя на обществената поръчка; 
•  промени при сключването на договори между участниците в процедурите и изпълнителите на обществени поръчки с подизпълнители; 
•  договор за подизпълнение – чл. 45а – чл. 45б ЗОП.

15.30 – 16.00 ч. - Кафе пауза

16.00 – 17.30 ч. - Коментар на измененията и допълненията на правилата за възлагане на обществените поръчки чрез публична покана;

•  Промени в правилата за оспорване актовете на възложителя; 
•  Нови форми за осъществяване на дейността на контролните органи при проверката на процедурите за възлагане на обществени поръчки и изпълнението на сключените въз основа на тях договори – чрез в ъвеждане то и използване то на електронните платформи „електронен мониторинг" (е-мониторинг) и „електронен одит" (е-одит) – чл.55в - чл.55г от ППЗОП .

 

Лектор: адвокат Милана Кривачка

В продължение на 10 години (от 1997 г. до 2007 г.) адвокат Милана Кривачка работи като държавен експерт в Дирекция ”Правна” на Министерския съвет в посочените области на правото. В това си качество участва активно в работните групи за изработването на проектите на ЗОП, ППЗОП, НВМОП, НУРВСОП и техните изменения, както и на проектите на ГПК (изм.1997 г.), Закона за концесиите, Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост, Закона за устройство на територията, както и на свързаните с тях подзаконови нормативни актове и др.

Адвокат Милана Кривачка е автор на много статии в областта на обществените поръчки и държавна собственост, публикувани в сп. “Български законник”, сп. “Пазар и право”, сп. “Данъчен наблюдател”, сп. “Право без граници”, сп. “Съвременно право”, сп. "Търговско и конкурентно право", сп. "Дъга"и други.

Ръководител на авторски колектив и рецензент на наръчник „Процедури по обществени поръчки в България и ЕС - лесно изпълнимо и изгодно „ издателство РААБЕ – България (от 2006 г. до сега);

Адвокат Милана Кривачка и Златина Лилян Данчева са автори на „Обществени поръчки – закон, наредба, правилник с коментар на промените от 01.01.2009 г.” на издателска къща „Дъга”.

Адвокат Милана Кривачка и доц. Методи Марков са автори на две книги за обществените поръчки, издадени през 2006 г. от издателство “Труд и Право”, а именно:

  • “Новите положения в Закона за обществените поръчки”;
  • “Новите положения в подзаконовата нормативна уредба на обществените поръчки”;;
  • Второ преработено и допълнено издание на „Новите положения в Закона за обществените поръчки” - 2008 г.