Курс за екскурзовод | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Курс за екскурзовод

Образование

Образование
15. 01 2019 - 30. 06 2019
София или дистанционно
Радослава Иванова - член на АЕБ
Обичате ли да пътувате? Превърнете увлечението си в професия като станете екскурзовод!! Запишете се в курса по "Екскурзоводско обслужване" към "Селена консултинг". Обучението по определената програма е съобразено с графика на работещите и учащите, затова предлагаме гъвкави решения за всеки - може да бъде в малки групи, индивидуално или дистанционно. Приемът е текущ през цялата учебна година.
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: Учебни материали и практическо обучение по време на 3 екскурзии - 2 в България и 1 с минаване на граница.
Обучението е общо 960 ч. – теория и практика. Учебният план е разработен на модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми. Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Екскурзовод“, специалност „Екскурзоводско обслужване“. Успешно издържалите Държавния изпит получават Свидетелство за придобита трета степен на професионална квалификация, съгласно чл.38 на ЗПОО.
 
 
Дните и часовете са в удобно за всеки курсист време. Обучението се извършва в сградата на ФНТС, ул. “Г.С.Раковски” 108. Групите са от 5 до 10 души. Възможно е и индивидуално обучение по определената програма.

 

Възможност за работа при доказани отлични резултати.

 

Цена: 1 лв. на учебен час или общо 960 лв.
При индивидуално обучение цената е 480 лв.

 

За записване и уточняване на удобен за Вас вариант, позвънете на телефона в офиса: 0879 21 89 49.

 

“Екскурзоводско обслужване” – професия “Екскурзовод”

трета степен на професионална квалификация

Прием:                                 след завършено средно образование

Общ брой часове:                  960 часа

Брой часове по теория:          426 часа

Брой часове по практика:        534 часа

 

I. ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА “ЕКСКУРЗОВОД”, СПЕЦИАЛНОСТ “ЕКСКУРЗОВОДСКО ОБСЛУЖВАНЕ“:

       Основна цел на обучението е придобиване на професионални компетенции за упражняване на професията „Екскурзовод“. Лицата придобили професионална квалификация трябва да притежават висока обща култура, познания във всяка област, свързана с природни забележителности, исторически и културни паметници, с постиженията в социално-икономическата сфера, както и културното развитие на страната ни.

 

След завършване на професионалното обучение  по специалността, обучаваният трябва да знае:

 • основните правила за безопасна работа
 • правата и задълженията си, съгласно Кодекса на труда и нормативната база в туризма, договорните отношения между работодател и работник
 • ролята и мястото си при решаване на проблеми, вземане на решения и участието в работата на екипа
 • общите икономически принципи за организация и развитие на туризма
 • основните моменти от културологията и приципите на делово общуване
 • общите правила за работа с компютър
 • стандарта на обслужване на различните работни места – на открито, в автобуса, в музея, в хотела, в зала и по туристическите обекти
 • терминологията на туристическото обслужване
 • хигиенни изисквания за местата, посещавани от туристите
 • специфичните условия на туроператорската и турагентската дейност
 • основните принципи на маркетинга и рекламата
 • паспортните, митнически и гранично-пропускателни формалности
 • българските и европейски разпоредби в областта на пътническия транспорт

 

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва да може:

 • да провежда екскурзии в страната и чужбина, изнасяйки екскурзоводски беседи според зададения маршрут
 • да използва чужд език по време на работа
 • да прилага и контролира санитарно-хигиенните изисквания
 • да прилага комуникативни умения
 • да прилага технологията на туристическото обслужване
 • да оперира с техническите съоръжения
 • да прилага правната уредба в туризма
 • да работи с чуждестранни туристи
 • да използва ефективни средства за комуникация, да прави отчет на извършената работа
 • да ползва специализирани програмни продукти в интернет
 • да осъществява комуникация на чужд език при изпълнение на задълженията си
 • да прилага системите на организация на труда
 • да води оперативна, статистическа и счетоводна дейност
 • да изпълнява функции на водач, придружител, преводач, организатор, аниматор по време на пътуване, отговорник по трансфери и настаняване
 • стриктно да следи за предоставяне на предварително заплатените от туристите услуги

 

Обучението завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика на професията по национална изпитна програма в съответствие с ДОИ за професията и съгласно чл.36 от ЗПОО. Изпитите по теория и практика на професията се провеждат по задания на обучаващата институция или на възложителите. Оценяването на професионалните компетенции се извършва по единни национални критерии /чл.36, ал.2 от ЗПОО/. Комисиите за провеждане на изпита се назначават от Директора на ЦПО като могат да включат представители на ЦПО, на заявителя на обучението и на служители, с квалификация и трудов стаж не по-малък от 4 години по професията, съгласно чл.35 от ЗПОО.