Курс по МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ СЪБОТНО-НЕДЕЛЕН | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Курс по МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ СЪБОТНО-НЕДЕЛЕН

Счетоводство |

Счетоводство
22. 04 2017 - 14. 05 2017
София
Маргарита Вишева
Курсът обхваща задълбочено разглеждане на действащите Международни стандарти за финансови отчети. Материята се разглежда посредством практически примери по лесен и достъпен начин.
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
при 2 записани 10% на участник
Цената включва: /

• Хорариум: 40 уч. часа
• Време за провеждане: Събота и Неделя
• Начало на курса: 22.04.2017
• Продължителност на курса: 1 Месец

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА:
ВЪВЕДЕНИЕ - 1 уч.час
I. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ Приложими стандарти - 6 уч.часа
II. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ И ПРЕУСТАНОВЕНИ ДЕЙНОСТИ Приложими стандарти - 2 уч.часа
III. ПАСИВИ И ДАНЪЦИ ВЪРХУ ДОХОДА Приложими стандарти - 4 уч.часа
IV. ПРИХОДИ И РАЗХОДИ Приложими стандарти - 4 уч.часа
V. БИОЛОГИЧНИ АКТИВИ Приложими стандарти - 1 уч.час
VI. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ Приложими стандарти - 5 уч.часа
VII. ПРОМЕНИ В СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА - 2 уч.часа
VIII. КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ДЪЛГОСРОЧНИ ИНВЕСТИЦИИ Приложими стандарти - 7 уч.часа
IX. СТАНДАРТИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ - 8 уч.часа

Участниците получават: 
- Информационни материали и лекции по темите на курса
- Удостоверение за професионална квалификация за завършен курс по Международни стандарти за финансови отчети