МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ - ПОСЛЕДНИ ИЗМЕНЕНИЯ, ПРИЛАГАНЕ НА МСС | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ - ПОСЛЕДНИ ИЗМЕНЕНИЯ, ПРИЛАГАНЕ НА МСС

Финанси § Проекти | Счетоводство |

-

Кога: 16, 17 и 18. 12. 2009г.


Къде: Хотел «Света София», ул.Пиротска 18


Лектори: Бойко Костовдипломиран експерт – счетоводител, 15 години одиторски стаж, специализации по одит във Франция и САЩ, сертифициран лектор по Международни счетоводни стандарти; Мария Даскалова - дипломиран експерт – счетоводител, 12 години одиторски стаж, включително и в международна одиторска фирма, сертифициран лектор по Международни счетоводни стандарти

Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници

 


 


МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ - ПОСЛЕДНИ ИЗМЕНЕНИЯ, ПРИЛАГАНЕ НА МСС
ЗА ПЪРВИ ПЪТ в гр.София, хотел «Света София», ул.Пиротска 18, на 16, 17 и 18. 12. 2009г.
ЛЕКТОРИ: Бойко Костов – дипломиран експерт – счетоводител, 15 години одиторски стаж, специализации по одит във Франция и САЩ, сертифициран лектор по Международни счетоводни стандарти
Мария Даскалова - дипломиран експерт – счетоводител, 12 години одиторски стаж, включително и в международна одиторска фирма, сертифициран лектор по Международни счетоводни стандарти


 


П Р О Г Р А М А
• МСС 1 Представяне на финансовите отчети
• Прилагане на МСС за първи път
• МСС 16 Имоти, машини и съоръжения
• МСС 38 Нематериални активи и МСС 40 Инвестиционни имоти
• МСС 17 Лизинг
• МСС 23 Разходи по заеми
• МСС 36 Обезценка на активи и МСС 2 Материални запаси
• МСФО 5 Нетекущи активи държани за продажба и преустановени дейности
• МСС 18 Приходи
• МСС 12 Данъци върху дохода и МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи
• МСС 11 Договори за строителство
• МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети
• МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия


 


Участниците в курса ще получат сертификат за участие в подготвителен курс по МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ!
Срок за записване: най-късно до 11. 12. 2009г.


 
Бизнес Хотел ACCORD - най-изгодни цени за вашето бизнес събитие в София!