Национален семинар Практическо приложение на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Национален семинар Практическо приложение на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП

Нормативни уредби |

Нормативни уредби
21. 05 2018 - 22. 05 2018
гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”, ул. „Стара планина“ 6
- ИРЕНА ЧЕРЧЕЛАНОВА - държавен експерт в дирекция „Обществени поръчки и концесии“ на Комисията за защита на конкуренцията - ПОЛИНА ЦОКОВА – юрист, експерт по обществени поръчки - ПАВЕЛ ЦАНЕВ, LL.M. - Доц. д-р ИРИНА ЦАКОВА
На семинара ще бъдат разгледани най-често срещаните проблеми при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Ще бъдат дискутирани ключови текстове от Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП през призмата на тяхната практическа приложимост.
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
при 2 записани 15% на участник
Цената включва: Обяд, кафе-паузи, материали

На семинара ще бъдат разгледани най-често срещаните проблеми при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Ще бъдат дискутирани ключови текстове от Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП през призмата на тяхната практическа приложимост.

Детайлно ще бъде разгледана практиката и методическите указания на Агенцията по обществени поръчки, практиката на контролните органи, Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд.

Специално внимание ще бъде обърнато на правилата за възлагане на обществени поръчки по електронен път. В този смисъл ще бъдат разгледани: правилата за обмен на информация чрез електронни средства, комплексното административно обслужване и служебния обмен на данни, изискванията към използваните от възложителите инструменти и устройства за достъпност, оперативна съвместимост и недискриминационност, електронните платформи за централизирано възлагане на обществени поръчки.

Други теми, които ще бъдат засегнати:

– Правилата за определяне на прогнозната стойност на поръчката

– Правилата за изменение на условията и предоставянето на разяснения по процедурата

– Практическите аспекти при възлагане на обществени поръчки на ниска стойност

– Правилата за законосъобразно провеждане на процедурите по договаряне

– Назначаването и правилата за работа на комисията за провеждане на процедурата

– Основанията за отстраняване на  кандидатите и участниците от процедурата

– Проблемите свързани с прилагането на критериите за подбор

– Попълването на Единния европейски документ за обществени поръчки