Национален Семинар ФИНАНСИРАНЕ 2016 - Фондове на ЕС в България Програми съфинансирани от ЕС и Обществени поръчки по ЗОП | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Национален Семинар ФИНАНСИРАНЕ 2016 - Фондове на ЕС в България Програми съфинансирани от ЕС и Обществени поръчки по ЗОП

Нормативни уредби | Финанси § Проекти

Нормативни уредби
16. 03 2016 - 16. 03 2016
София, Парк Хотел Москва
адв. М. Кривачка- Експерт по ЗОП; Даниела Кузманова - Сертифициран ръководител ЕС проекти;

Първият практически и независим Национален семинар, който съчетава на една място цялата най-полезна информация, която се отнася до финансирането на малкия и среден бизнес, а именно: Фондове на ЕС в България, Програми, съфинансирани от ЕС и Обществени поръчки по ЗОП.

 

 

Отстъпки
Ранна резервация: до 12. 03 2016 - 135.00 лв.
Отстъпки за брой записани участници
при 2 записани 5% на участник
при повече от 3 записани 10% на участник
Цената включва: Информационни материали, Индивидуални консултации, Кафе-Пауза, Обяд

 

П Р О Г Р А М А


09:00 - 09:15 - Регистрация

09:15 - 10:45 - Възможности за безвъзмездно финансиране на бизнеса чрез европейските фондове за 2016 г. 
(Лектор: Даниела Кузманова - Сертифициран ръководител проекти)

- Възможности по ОП „Иновации и конкурентоспособност”;
- Възможности по ОП „Развитие на човешките ресурси”; 
- Възможности по „Програма за развитие на селските райони”;
- Индикативни годишни работни програми за 2016 г.
- Въпроси и отговори;

10:45 - 11:00 - Кафе-Пауза

11:00 - 12:15 - Подготовка за кандидатстване по проекти, съфинансирани от фондовете на европейския съюз;
(Лектор: Даниела Кузманова - Сертифициран ръководител проекти)

- Проект, проектен цикъл; 
- Анализ на проблемите, възможностите и целите, логическа рамка; 
- Дърво на проблемите, дърво на целите; 
- Пакети документи за кандидатстване - информационни източници; 
- Избор на подходяща финансираща програма – допустимост на кандидата.

12:15 - 13:00 - Обяд

13.00 – 15.30 ч. - НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА ЗА ВАЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. Нова правна регламентация в ЗОП на: 
- Обектите на обществените поръчки;
- Възложителите на обществени поръчки;
- Смесените обществени поръчки;
- Запазените обществени поръчки;
- Изключенията от приложното поле на ЗОП;
- Стойностните прагове за възлагане на обществените поръчки. Видове решения и обявления. Документация за обществена поръчка. Възлагане на общ. поръчки чрез централизирана електронна платформа. Профил на купувача.

15.30 – 16.00 ч. Кафе пауза

16.00 – 17.30 ч. - Нови правила за подготовка на процедурата за възлагане. 
Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документацията.
Общи и специални изисквания към кандидатите и участниците.
Критерии за подбор и документи за тяхното доказване.
Критерии за възлагане нa поръчките.
Нови правила за провеждане на процедурата за възлагане на обществената
Нови правила при сключването, изменението и прекратяването на договора за обществена поръчка и на рамковото споразумение.
Нови правила за възлагане на обществените поръчки на националния пазар.
Нови правила за обжалване на актовете и действията на възложителите привъзлагане на обществените поръчки.