MaxiNet | Изкуство и Картини | Семинари и Уебинари | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ПО АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНИ НАУКИ ЗА УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА ЗА СЪДИИ В АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА

Уебинар

Уебинар
28. 05 2021 - 30. 05 2021
гр. София
Проф. д.ю.н Цветан Сивков, съдии от Върховен административен съд, доц. д-р Венцислава Желязкова
ОНЛАЙН ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ПО АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНИ НАУКИ ЗА УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА ЗА СЪДИИ В АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА на 28, 29 и 30 май 2021 г.
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
при 2 записани 5% на участник
при повече от 3 записани 5% на участник
Цената включва: обучение, материали

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

съвместно с  ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС

предлагат на Вашето внимание

 

ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ПО

АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНИ НАУКИ

ЗА УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА ЗА

СЪДИИ В АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА

 

на 28, 29 и 30 май 2021 г.

 

 

Лектори:

Проф. д.ю.н Цветан Сивков - ръководител на катедра "Административноправни науки" в СУ „“Св. Климент Охридски“

Любка Петрова – съдия във Върховен административен съд

Соня Янкулова – съдия във Върховен административен съд

Теодора Николова - съдия във Върховен административен съд

Таня Куцарова – съдия във Върховен административен съд

Мадлен Петрова - съдия във Върховен административен съд

Галина Солакова – съдия във Върховен административен съд

Кремена Хараланова - съдия във Върховен административен съд

доц. д-р Венцислава Желязкова - преподавател по Международно частно право

 

 

 

 

ПРОГРАМА

28.05. 2021 г. (петък)

 

 

13:30 – 14:00 – Регистрация

 

14:00 – 15:30 ч.

 

ПОНЯТИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИНЦИПИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ. ФОРМИ И МЕТОДИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ. ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА И ИЗТОЧНИЦИ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРАВО. СУБЕКТИ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ. АДМИНИСТРАТИВНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА И ОРГАНИЗАЦИИ.

Лектор: Проф. д.ю.н Цветан Сивков

 

15:30 – 15:45 ч. –  пауза

 

15:45 – 17:15 ч.

ОРГАНИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. КОМПЕТЕНТНОСТ, ПРАВОМОЩИЯ И АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ, КМЕТОВЕ И ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ. АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ – ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРИНЦИПИ НА ДЕЙНОСТ. ДЪРЖАВНА СЛУЖБА. СТАТУТ НА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ.

Лектор: Проф. д.ю.н Цветан Сивков

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

29.05. 2021 г. (събота)

 

 

08:30 – 09:00 – Регистрация

 

9:00 – 10:30 ч.

СЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА. ПОДВЕДОМСТВЕНОСТ. ПОДСЪДНОСТ. ДОКАЗАТЕЛСТВА И ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ СРЕДСТВА В АДМИНИСТРАТИВНИЯ ПРОЦЕС. ПРИЗОВАВАНЕ. СЪОБЩЕНИЯ. РАЗНОСКИ.

Лектор: съдия Любка Петрова

 

10:30 – 10:45 ч. – пауза

 

10:45 – 12:15 ч.

СЪДЕБНО ОСПОРВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ. СЪДЕБНО ОСПОРВАНЕ НА ОБЩИ И НОРМАТИВНИ АКТОВЕ. ПЪРВОИНСТАНЦИОННО ПРОИЗВОДСТВО.

Лектор: съдия Соня Янкулова

 

12:15 – 13:00 ч. – Обедна почивка

 

13:00 – 14:30 ч.

КАСАЦИОННО ПРОИЗВОДСТВО ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА. КАСАЦИОННА ЖАЛБА И ЧАСТНА КАСАЦИОННА ЖАЛБА. ПРОИЗНАСЯНЕ ПО ИСКАНЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРОК ПРИ КАСАЦИОННО ОБЖАЛВАНЕ, ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЪРЖАВНА ТАКСА, ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВНА ПОМОЩ И ПО ИСКАНИЯ ПО ЧЛ. 166 И 167 ОТ АПК.

Лектор: съдия Теодора Николова

 

14:30 – 14:45 ч. –  пауза

 

14:45 – 17:15 ч.

ПРОИЗВОДСТВА ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ НА ГРАЖДАНИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ОТ НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИТЕ АКТОВЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА, ОТ ДЕЙСТВИЯ И БЕЗДЕЙСТВИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ОРГАНИ И ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА. ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ. ИСКОВИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ЗОДОВ  ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ В ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ ИЛИ СЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА.

Лектор: съдия Таня Куцарова

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

30.05. 2021 г. (неделя)

 

08:30 – 09:00 – Регистрация

 

9:00 – 10:30 ч.

УСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ. ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН КОНТРОЛ. РЕВИЗИОНЕН АКТ И ПРЕДПОСТАВКИ ЗА НЕГОВАТА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ. ОБЖАЛВАНЕ НА РЕВИЗИОННИТЕ АКТОВЕ. СЪДЕБНО ОБЖАЛВАНЕ. ПРИХВАЩАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА ДАНЪЦИ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ.

Лектор: съдия Мадлен Петрова

 

10:30 – 10:45 ч. – пауза

 

10:45 – 12:15 ч.

ПРОИЗВОДСТВА ПО СЪЗДАВАНЕ, ОДОБРЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ ПЛАНОВЕ. ПРОИЗВОДСТВА ПО РАЗРЕШАВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО. НЕДОПУСКАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕЗАКОННО СТРОИТЕЛСТВО. СЪДЕБЕН КОНТРОЛ. СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА КАДАСТРАЛНИ КАРТИ И РЕГИСТРИ. ПОПРАВКА НА ГРЕШКИ И НЕПЪЛНОТИ В КАДАСТЪРА. СЪДЕБЕН КОНТРОЛ.

Лектор: съдия Галина Солакова

 

12:15 – 13:00 ч. – Обедна почивка

 

13:00 – 14:30 ч.

АДМИНИСТРАТИВНОПРАВЕН РЕЖИМ НА ДЪРЖАВНАТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. ОБЕКТИ, УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧУЖДИТЕЛНИ ПРОЦЕДУРА.

АДМИНИСТРАТИВНОПРАВЕН РЕЖИМ НА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА. СЪДЕБЕН КОНТРОЛ. ИЗБОРЕН ПРОЦЕС И СЪДЕБНО ОСПОРВАНЕ НА АКТОВЕТЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КОМИСИИ.

Лектор: съдия Кремена Хараланова

 

14:30 – 14:45 ч. –  пауза

 

14:45 – 17:15 ч.

 

ВЪПРОСИ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО

Лектор: доц. д-р Венцислава Желязкова

 

 

Крайният срок за записването за участие в курса е до  26 май.

 

Цена – 300 лева без ДДС

За всеки втори и последващ участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка. 

 Лице за контакт: Мариета Гинкова

 Телефон за контакт: 02/818 58 58

 


Регистрирай се:

Брой участници:*
Име и Фамилия:*
При повече от един участник, отделете със запетая. На кирилица!
Email:*
Телефон:*
Крайна цена:360.00 лв.
Ако желаете фактура:
Фирма:
На кирилица!
Адрес:
На кирилица!
ЕИК:
ИН по ДДС: Ще бъде издадена фактура по чл.113, ал.9 от ЗДДС с основание за неначисляване на ДДС (0%)