ПРАВНА УРЕДБА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

ПРАВНА УРЕДБА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Вътрешнофирмени

Вътрешнофирмени
12. 03 2016 - 12. 03 2016
Зала на Семинари БГ или зала на Възложителя.

- Обектите на обществените поръчки;
- Възложителите на обществени поръчки;
- Смесените обществени поръчки;

Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: Индивидуална програма, съобразена с изискванията на Възложителя, Информационни материали, Конкретни казуси. Цената е за участник. Минимална група: 15 участника; Над 15 участника - 10% отстъпка; Над 25 участника: 20% отстъпка.

НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА ЗА ВАЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. Нова правна регламентация в ЗОП на: 
- Обектите на обществените поръчки;
- Възложителите на обществени поръчки;
- Смесените обществени поръчки;
- Запазените обществени поръчки;
- Изключенията от приложното поле на ЗОП;
- Стойностните прагове за възлагане на обществените поръчки. Видове решения и обявления. Документация за обществена поръчка. Възлагане на общ. поръчки чрез централизирана електронна платформа. Профил на купувача.

16.00 – 17.30 ч. - Нови правила за подготовка на процедурата за възлагане. 
Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документацията.
Общи и специални изисквания към кандидатите и участниците.
Критерии за подбор и документи за тяхното доказване.
Критерии за възлагане нa поръчките.
Нови правила за провеждане на процедурата за възлагане на обществената
Нови правила при сключването, изменението и прекратяването на договора за обществена поръчка и на рамковото споразумение.
Нови правила за възлагане на обществените поръчки на националния пазар.
Нови правила за обжалване на актовете и действията на възложителите привъзлагане на обществените поръчки.

 

За повече информация моля обадете се на 0888-408-615 или се свържете с нас на office@seminari.bg