Свикване на Общо събрание по искане на съдружници или управител - кворум представителство форми на присъствие | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти Масажи София

 

Свикване на Общо събрание по искане на съдружници или управител - кворум представителство форми на присъствие

Нормативни уредби

30. 06 2020 - 30. 06 2020
Online Live в Seminari.bg Zoom
Доц. д-р Николай Колев - Председател на Научния съвет на Института за държавата и правото при БАН

Изключително полезен практически уебинар за Управители, съдружници и юристи: ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ООД – ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ ЗА НЕГОВОТО СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ: Начин на връчване на поканата, Приложими начини на връчване, Връчване при отказ на съдружника да получи поканата Приложимост на правилата за връчване по ГПК, Адрес за връчване, Уредба в дружествения договор и др.

Отстъпки

Ранна резервация: до 28. 06 2020 - 60.00 лв.
(80.00 - след това)
Отстъпки за брой записани участници
при 2 записани 10% на участник
при повече от 3 записани 20% на участник
Цената включва: Сертификат, Консултации

ПРОГРАМА

 

10:00 - 10:40 - Въведение:

1. Императивен или диспозитивен характер на законовите правила

2. Съдържание и език на поканата

 

3. Срок за връчване на поканите

 

10:40-10:50 - Пауза


Начин на връчване на поканата

  • Приложими начини на връчване
  • Връчване при отказ на съдружника да получи поканата
  • Приложимост на правилата за връчване по ГПК
  • Адрес за връчване
  • Уредба в дружествения договор

10:50 - 11:30 - Свикване на общото събрание по инициатива на управителя или по искане на съдружници

  • Кворум и представителство на съдружник
  • Мнозинство и суспендиране на правото на глас
  • Форма на решенията
  • Неприсъствено решение

 

11:30 - 12:00 - Въпроси и Отговори

 

Лектор: Доц. д-р Николай Колев

 

През 2005 г. завършва Право в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. През 2011 г. защитава докторска дисертация на тема „Органно представителство на акционерното дружество“ и придобива научната и образователна степен доктор по гражданско и семейно право от Института за държавата и правото при БАН.

 

През 2006 г. започва научна работа в Института за държавата и правото при БАН. От 2017 г. е доцент по гражданско и семейно право в същия институт с хабилитационен труд „Изключване на съдружник от ООД“. В момента е Ръководител на Секцията по гражданскоправни науки и Председател на Научния съвет на Института за държавата и правото при БАН.

 

Като хоноруван преподавател е водил семинарни занятия по облигационно и търговско право в Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и в Департамент „Право“ на Нов Български Университет.

 

Научните му интереси са в областта на търговските дружества и търговския регистър. Публикувал е две монографии и над 60 статии и студии в български и чужди правни издания.

 

От 2005 г. работи като адвокат в София.