Строителен процес ЗУТ Нормативна база и процедури за строителство | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Строителен процес ЗУТ Нормативна база и процедури за строителство

Нормативни уредби | Вътрешнофирмени

01. 03 2016 - 01. 03 2016
Зала на Семинари БГ или зала на Възложителя.

Вътрешнофирмено обучение

Еднодневен интензивен курс-обучение, подходящ за строителни фирми, големи търговски вериги, предприятия, които искат да повишат квалификацията на своите служители. В обучението се представя последователността на документацията, основнте етапи, нормативни актове и протоколи които се съставят по време на строителството.
- Институции осъществяващи контрол и съгласуване;
- Отговорност по време на строителтвото и - въвеждането в експлоатация - проектант, възложител, изпълнител, надзор;
- Класификация на земите и сградите и необходима документация;
- Съгласуване на търговски обекти: Архитектура, Конструкции (тавани, стени, хладилни камери, Ел. инсталации, ВиК и др.)
- Изменения и промяна на предназначения;

 

Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: Индивидуална програма, съобразена с изискванията на Възложителя, Информационни материали, Конкретни казуси.

Цената е за участник. Минимална група: 15 участника;

Над 15 участника - 10% отстъпка; Над 25 участника: 20% отстъпка. Включва:

СЕМИНАР НА ТЕМА:

 

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ПО ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА. РЕЖИМ НА ДОГОВАРЯНЕ МЕЖДУ СТРАНИТЕ В СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС.

 

• „ОБЩА НОРМАТИВНА РАМКА НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС. ОБЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ УРЕДЕНИ С ОСНОВНИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО. ПРЕДСТОЯЩО РАЗВИТИЕ НА ЗАКОНОВАТА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС”;

 

• „РЕЖИМ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ, СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ. РАЗРЕШАВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО – ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ЛИЦА, ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА СТРОЕЖ, ЗАГУБА НА ПРАВНО ДЕЙСТВИЕ НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ”;

 

• „НАЧАЛО НА СТРОИТЕЛСТВОТО И НОРМАТИВНО - ТЕХНОЛОГИЧЕН ПОРЯДЪК НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС”;

 

• „СТРАНИ В СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС И ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ТЯХ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ПРОЕКТАНТА, СТРОИТЕЛЯ И КОНСУЛТАНТА”;

 

• „РЕЖИМ НА НОСЕНЕ НА ОТГОВОРНОСТ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, СТРОИТЕЛЯ И КОНСУЛТАНТА В СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС – ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”;

 

• „СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ. РЕЖИМ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО”;

 

• „ЗАКОНОДАТЕЛЕН РЕЖИМ НА СЪСТАВЯНЕТО НА АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. ВИДОВЕ АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ В СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС. СТРАНИ ПО ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ, СЪДЪРЖАНИЕ, ИЗИСКВАНИЯ И РЕД ЗА СЪСТАВЯНЕ. ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА СЪСТАВЕНИТЕ АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ”;

 

„РАЗГЛЕЖДАНЕ НА КАЗУС – СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО”

 

• „ДОГОВАРЯНЕ МЕЖДУ СТРАНИТЕ В СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СЪЩЕСТВЕНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОГОВОРИТЕ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ, НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ”;

 

• „УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ ДОГОВАРЯНЕТО МЕЖДУ СТРАНИТЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО. МЕХАНИЗМИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ МЕЖДУ СТРАНИТЕ В СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС”;

 

• „ОСОБЕНОСТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО. ЗАКОНОДАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОГОВОРИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРИТЕ. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ”

 

• „ЗАВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И РЕЖИМ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАВЪРШЕНИТЕ ОБЕКТИ. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ. МИНИМАЛНИ ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ”

 

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА КАЗУС – НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ДОГОВОРИ МЕЖДУ СТРАНИТЕ В СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС”

 

 

 

За повече информация моля обадете се на 0888-408-615 или се свържете с нас на office@seminari.bg