ТРУД И ОСИГУРЯВАНЕ – АКТУАЛНОТО ПРЕЗ 2019 г | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

ТРУД И ОСИГУРЯВАНЕ – АКТУАЛНОТО ПРЕЗ 2019 г

Мениджмънт

Мениджмънт
17. 10 2019 - 18. 10 2019
КИЛКИС ГЪРЦИЯ И ДОЙРАНСКО ЕЗЕРО – СТРУМИЦА – СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ
Лектор Аспасия Петкова -работила като директор в ЦУ на НОИ и ЦУ на НАП и главен експерт в МТСП, УНСС, с дългогодишен опит в практиката като ревизор, контролен орган, лектор, автор на много книги, наръчници, съветници, статии и коментари в различни из
Разглеждя се актуалната за 2019 г. нормативна база.
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: Пътуване с лицензиран автобус, настаняване в хотел ****

ОСНОВНИ ТЕМИ:

1.Осигурителен доход, осигурителни вноски, осигурителен стаж.

2.Осигуряване на различните категории лица: самоосигуряващи се; работещи по трудови и граждански правоотношения; по ДУК; първа и втора категория труд; земеделски стопани и тютюнопроизводители; нов кръг на осигурените лица от 2019 г, занимаващи се с електронна търговия и много други.

3.Промени в „осигурителната тежест“ през 2019 г. Промени в КСО - нов кръг на осигурените лица и промени в осигуряването.

4.Осигурителни плащания от НОИ – при болест, майчинство и за отглеждане на малко дете, при осиновяване и други.

5. Помощи, изплащани от НОИ- при смърт, за профилактика и рехабилитация и в други случаи.

6. Пенсиониране- условия за пенсиониране на различните категории лица. Видове пенсии, ранно пенсиониране, работещи при първа или втора категория труд. Други видове пенсии- поради инвалидност, наследствени и т.н.

Изчисление на пенсиите, нови разпоредби, промени в законодателството от 1.01.2019 г. Два начина на изчисляване на пенсиите.

7. Подаване на информация в НОИ и НАП. Подаване на Декларации образец № 1, № 3, № 5, № 6, № 7,  № 8 и № 9 в НАП.

8.Закона за здравното осигуряване- 2019 г.-здравноосигурителен статус. Прекъсване на осигуряването. Осигуряване на българи в чужбина и на чужденци в България.

9. ДЗПО- възможности за избор и предпочитания; промени през 2019 г.

10. Безработицата- право на обезщетение.

11. Трудово законодателство  - трудови договори – сключване, регистриране, прекратяване.

12. Сумирано изчисление на работното време.

13. Отпуски, трудови злополуки, имуществена отговорност на работодателя.

14. Промени в законодателството, свързано с трудовото и осигурителното законодателство:

-Закон за хората с увреждания;

-Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица;

-Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ;

-Наредба за паричните обезщетения и помощите от ДОО;

-Наредба за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски;

-Наредба за самоосигуряващите се лица;

-Наредба за работното време, почивките и отпуските. Сумирано изчисляване на работното време- графици, нови правила, изплащане на парични обезщетения;

-Наредба за трудовите досиета в електронен вид;

-Наредба за избор на осигуряване;

-Наредба за пенсиите и осигурителния стаж;

-Наредба за командироването и изпращането за предоставяне на услуги;

-Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж;

-Наредба № 4 от 1993 г. за необходимите документи за сключване на трудов договор и много други наредби.

15. Осигуряване на чуждестранни граждани, работещи на територията на Р.България.

16. Осигуряване на българи, работещи в държави-членки на ЕС.

17. Командироване за извършване на услуги в чужбина. Приложимо законодателство – издаване на удостоверение А1. 18.Особености при осигуряването на различните категории лица- работещи по трудов договор, ДУК, самоосигуряващи се лица, граждански договори, пенсионери и т.н.

19. Разглеждане на конкретни казуси.

20. Административно-наказателна отговорност за неспазване на трудовото и осигурителното законодателство. Санкции по Наказателния кодекс, КСО, ЗЗО ДОПК, КТ и др.

ТРУД И ОСИГУРЯВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО - СПЕЦИФИКИ