MaxiNet | Изкуство и Картини | Семинари и Уебинари | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Управление на проекти - Preparation for Success 3 дни; 24 PDUs

Категория
07. 10 2021 - 09. 10 2021
ИНТЕРПРЕД - Световен търговски център София
Александър Апостолов, PMP®, TSPM
Най-успешното обучение по Управление на проекти в България, проведено досега повече от 130 пъти! Обучението е по лиценз на TenStep Inc., САЩ. Изключително подходящо за всички, които досега не са преминавали обучение по темата, независимо дали имат или нямат опит.
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: учебни и работни материали, форми за управление на проекти, обяди, кафе-паузи, сертификат

"За мен проведения от Вас курс по управление на проекти беше максимално оползотворено време. Осигурихте ми комфорт на възприемане на малко позната материя и екипна работа."

"Много добре поднесен материал с примери, диаграми и методи."

"Обучението на 100% покри моите очаквания за добре структурирано и полезно презентиране. Сигурна съм, че наученото от курса ще бъде приложено в моята практика."

"Оценявам обучението като проведено на много високо ниво. Беше много полезно за мен и много интересно. Ще използвам наученото в практиката и ще надграждам знанията си."

"Лекторът е експерт в областта и много ясно предаде материала."

"За мен курсът беше много интересен. Материалът беше достъпен, добре представен, лесен за разбиране."

"През 2007 г. преминах обучение на тема "Управление на проекти" с лектор Александър Апостолов. Благодарение на изключителното представяне на материалите и високата компетентност не беше никак трудно наученото да се приложи на практика и да ни направи по-успешни." (януари 2014 г.)

"Упражненията бяха много ценни за усвояването на материала."

"Лекторът представи материала изключително достъпно и рабираемо."

"Обучението беше много полезно и интересно."

"Отлично разработена методология за ефективно придобиване на знания при управление на проекти."

"След проведеното обучние мога да кажа, че получих яснота по въпросите, които имах и за отговори за които се колебаех."


За 127-ми път организираме най-популярния семинар по управление на проекти в България – вече с обновена по-подробна програма!

По-голяма част от работата, която извършвате, може да бъде организирана като проект. Способността успешно да се дефинира и управлява проект от нещо необичайно доскоро, днес се превръща в ключово умение за много организации. Да се управлява проект не е лесно и много хора не притежават естествени умения да управляват проекти. За щастие, уменията свързани с дефинирането и управлението на проекти могат да бъдат придобити чрез обучение. Разбирането и практикуването на концепциите, разглеждани на семинара, увеличава вероятността за успех на вашите проекти.
TenStep е водеща фирма в областта на обучението по управление на проекти. Президентът на TenStep Inc., Том Мокал, е носител на престижната награда на Института за управление на проекти (Project Management Institute) - САЩ, за създаването и популяризирането на продукта TenStep Project Management Process, който е допринесъл значително за „подобряване на глобалното разбиране на управлението на проекти, цикъла на проекта и управлението на хора”.

Предварителни изисквания: няма

Цели
В края на семинара, участниците ще бъдат в състояние да:

 • Разбират и използват обща терминология по управление на проекти
 • Разбират ползата от прилагането на подходящ процес за управление на проекти
 • Дефинират различните аспекти на проекта
 • Създават и поддържат подходящ план за изпълнение на проекта
 • Управляват времето и разходите на проекта
 • Идентифицират и управляват проблемите на проекта
 • Идентифицират и управляват обхвата на проекта
 • Управляват комуникациите на проекта
 • Управляват качеството на проекта
 • Идентифицират и управляват рисковете на проекта

  Участници
 • Ръководители на проекти и членове на екипи, които управляват или работят по проекти
 • Мениджъри, които ръководят ръководители на проекти и наблюдават изпълнението на проекти
 • Клиенти, потребители и всички заинтересовани лица, които участват в проекти

  Съдържание

  ПЪРВИ ДЕН:
 • Основни понятия и концепции в управлението на проекти
  - Характеристики на проекта
  - Основни роли в проекта
  - Отговорности на ръководителя на проекта по отношение на процесите и екипа
  - Роли в екипа по проекта и необходими умения
  - Модел на зрелост на възможностите за управление на проекти (CMM)
  - Големи проекти и програми
  - Казус 1: Структуриране на работата в един или повече проекти
  - Основни елементи и процеси на управлението на проекти
  - Жизнен цикъл на проекта - стартиране, планиране, изпълнение, контрол, приключване
 • Дефиниране на работата
  - Компоненти на дефинирането на проект
  - Обхват
  - Оценки на високо равнище
  - Допускания и рискове
  - Упражнение: Допускания или рискове
  - Подход на проекта
  - Организация на проекта
  - Упражнение: типични роли в проекта
  - Дефиниция на проекта (проектен документ)
  - Казус 2: Дефиниране на проект
 • Създаване на работен план (може да продължи през втория ден)
  - Преглед на изходната информация
  - Създаване на Структура на работата
  - Казус 3: Изготвяне на Структура на работата
  - Оценка на усилията (обема на работата)
  - Казус 4: Оценка
  - Изготвяне на мрежови график
  - Определяне на ресурси
  - Оценка на продължителността и разходите
  - „Настройка” на плана и добавяне на ключови събития

  ВТОРИ ДЕН:
 • Управление на работния план
  - Общи процеси
  - Сигнали за проблеми с продължителността
  - Да върнем проекта обратно в график
  - Сигнали за проблеми с бюджета
  - Да върнем проекта в рамките на бюджета
  - Сигнали за проблеми с човекодните
  - Техники за управление на работния план – толеранси, придобита стойност, критична верига
  - Казус 5: Проблеми с графика и бюджета
 • Управление на проблемите
  - Техники за анализ на проблемите
  - Варианти за решаване на проблемите
  - Форма за поставяне на проблеми
  - Регистър на проблемите
 • Управление на обхвата
  - Дефиниране на обхвата
  - Техники за управление на обхвата
  - Процедури за промяна в обхвата
  - Форма за искане на промяна в обхвата
  - Регистър на промените в обхвата; управленски резултати
  - Казус 6: Управление на обхвата
 • Управление на човешките ресурси
  - Разработване на план за управление на човешките ресурси в проекта
  - Осигуряване на човешки ресурси
  - Измерване на представянето
  - Освобождаване на човешките ресурси

  ТРЕТИ ДЕН:
 • Управление на доставките в проекта
  - Цикъл на доставките
  - Роля на ръководителя на проекта в управлението на доставките
  - Управление на договори
 • Управление на комуникациите
  - Роля на комуникациите
  - Доклад за състоянието
  - Управление на очакванията
  - Отчитане на състоянието
  - План за комуникациите
  - Казус 7: Управление на комуникациите
 • Управление на документацията на проекта
 • Управление на качеството
  - Казусът качество
  - Характеристики на качеството
  - Планиране на качеството, Осигуряване на качеството, Контрол на качеството
  - Техники за контрол на качеството
  - Техники за осигуряване на качеството
  - Уравнение за стойността на качеството
  - Ползи и разходи, свързани с качеството; Измерване на качеството
  - План за качеството, списъци за проверка, критерии за завършеност и съответствие
  - Казус 8: Управление на качеството
 • Управление на риска
  - Характеристики на риска
  - Идентифициране на рисковете
  - Количествен и качествен анализ на рисковете
  - Реагиране на рисковете
  - Контрол на риска
  - Инструменти за управление на рисковете
  - Упражнение – идентифициране на рискове
  - Казус 9: План за управление на риска
 • Измерване на успеха на проекта – ползи от измерването, основни принципи, измерители
 • Оценка в края на семинара

  Семинарът включва упражнения и работа по казус от 9 части, който се разработва в процеса на обучението.

  Продължителност: три дни, 24 учебни часа (24 PDUs за поддържане на сертификат Project Management Professional)


  В цената са включени учебни и работни материали, форми за управление на проекти, обяди, кафе-паузи, сертификат.

  Регистрирай се:

  Брой участници:*
  Име и Фамилия:*
  При повече от един участник, отделете със запетая. На кирилица!
  Email:*
  Телефон:*
  Крайна цена:696.00 лв.
  Ако желаете фактура:
  Фирма:
  На кирилица!
  Адрес:
  На кирилица!
  ЕИК:
  ИН по ДДС: Ще бъде издадена фактура по чл.113, ал.9 от ЗДДС с основание за неначисляване на ДДС (0%)